Liste de liens

Le bureau exécutif de l'AVOMM

"L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous." Jean-Paul Sartre

"L'Association d'aides aux veuves et aux orphelins de mauritanie (AVOMM) qui nous rassemble, a été créée le 25/12/95 à PARIS par d'ex-militaires mauritaniens ayant fui la terreur, l'oppression, la barbarie du colonel Mawiya o/ sid'ahmed Taya ......
Ces rescapés des geôles de ould Taya, et de l'arbitraire, décidèrent, pour ne jamais oublier ce qui leur est arrivé, pour garder aussi la mémoire des centaines de martyrs, de venir en aide aux veuves, aux orphelins mais aussi d'engager le combat contre l'impunité décrétée par le pouvoir de Mauritanie."
E-mail : avommavomm@yahoo.fr

Bureau exécutif

*Ousmane SARR, président
*Demba Niang, secrétaire général
*Secrétaire général Adjt; Demba Fall
*Alousseyni SY, Chargé des relations extérieures
*Mme Rougui Dia, trésorière
*Chargé de l’organisation Mariame Diop
*adjoint Ngolo Diarra
*Mme Mireille Hamelin, chargée de la communication
*Chargé de mission Bathily Amadou Birama
Conseillers:
*Kane Harouna
*Hamdou Rabby SY


AVOMM

Murtudo yahii waynaaki yawnaaki

So maayde waajaaki holi ko waajoto?
Dum ko Murtuɗo Joob wiyno noon.
Somi wirtiima genaale,
mi miijo ɓe kam ceerti e penaale,
joobinooɗo fof maa male,
sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗle.
Dum ko Murtuɗo Joob yimno dum kadi.


Murtudo yahii waynaaki  yawnaaki
Sabu gorko jom tenngaade ina annduno aduna wonaa so wonaa mehre. Alaa ko heddoto so wonaa golle e baɗle. Amo annduno mo aduna fuunti fof ma fuuynu. Kadi mo aduna jalni fof maa woynu.
Ko kanko laatino Gawlo miskineeɓe.
ko kanko wiyno ko min murtuBe kono min ngonaa ɓurtuɓe.
Ko kanko kadi wiyno ɗemngal ko fittaandu lenyol, ɗemngal ko daabaa pinal.
Ko kanko wiyno Alaa min caltiima. Ko kanko wiyno, holi no leydi amnorto? holi no leydi mahorto? taw Be laamotooɓe, Be ko laamateeɓe, ɓe ko waɗɗotooɓe, Be ko waɗɗateeɓe. Ko kanko wiyno en caltiima laamu puccu e baɗɗotooɗo Dum. Ko kanko wiyno en caltiima, poɓɓee pokkitee.
Ko kanko wonno mbir wuro e ladde, ko kanko tigi woni koɗo subaka jom wuro naange e hoore. Golle e balle ganndo men, Baaba lenyol kaalotaako, so en nyalli en mbaali en ngaynata. Bure makko e Bure nelaaɓe ngoɗɗondiraani. maɓe mbiy en ɓurtinii maa en ngoofii kono kaalɗen ko aɗen ngoongɗini sabu Lenyol fof e nelaaɓe e waliyaaɓe mum, Murtuɗo wonnoo nulaaɗo lenyol fulɓe Afrik men. Ko kanko wonno mawɗo jannkiniiɗo, giɗo lenyol, giYum kala Binngel ngenndi.

O mawnikinaaki o haawtaaki. Kala ko o annduno o jeyno o rennda. Ko kanko tigi nawdi golle e haala. O jaɓi wiyeede huywere lenyol ngam yooltude lenyol i niɓɓe majjere e humambinndaagu., Ko kanko wonno mo alaa ko yiɗi, mo yiɗaa won´de nde lenyol makko wonaani. Sabu ko o palkisiiɗo jawdi aduna no boloŋaaji. O ndaraani wutte, o ardinaani wuttulo. O wutti fenaande o aawi manoore. Lenyol men goongɗinɗo, goonga tan kaɓanteeɗo. Mo Daminaaki waɗde mo hulaani. Ko o ceerno mo saggitaake , ko o naalannke. Ko o yimiyannke, ko o miijiyanke, ko o haaliyannke, ko o daariyannke, ko jalniiɗo, ko jalnoowo, ko o jeewtoowo, kala ɗo o woni nyiire ina Saaɗa, nofuru ina welto, yitere ina jannga, junngo ina foɓɓa. Murtuɗo taaniragel Hammadi ngunndo aan woni Hammadi wuro e ladde, lenyol men fof ceedtiima. Waɗde poɓɓee, poɓɓee, poɓɓee, no keewnoɗaa wiyde.

Murtuɗo ko jom fiɓnde, o wuuri dariiɗo, o maayii dariiɗo. Mbabba ndimaagu. ko o sofaa mo fooftotaako, mo gantotaako, mo yoɓaaki no ɗum fotantami, mo naamnaaki no ɗum foti. Muritani woyii kadi maa woy duuBi e kitaale ceerno Murtuɗo sabu ko baasal mawngal ngal alaa jaasi. Pulaar waasii, fulɓe njaakii. Bawdi pusii, tabbaleeji ceekii, gure njeewii.
Murtudo mo alaa galle so wonaa leydi mum. Mo alaa joom suudu saka suudu sabu yarlitanaade lenyol mum. Murtuɗo honoma weeɓaani. A woppi baayeeji, a woppii hesniiBe, a woppi jom deedi e hulɓe deedi e nder ladde tulaa helaa, ladde pobbi e baroode. A woppi min e nder maayo luggo, ɗo nguurndam liɗɗi, mbawngu kala toɗɗo mbaawaangu.

Murtuɗo a yahii nde fotaani sabu ko hannde lenyol ngol soklu ma. Ko hannde hare nde tuuyama. Kono binndi ma e banndaaji ma amin moofti. Mamin car, mamin caak,mamin njayyin , mamin lollin, hare koko jokki.
Innde ma wontanii min jimol.
Golle ma ngontanii min daartol,
Haala ma wontanii min lohol.
Lowre ma wontanii min kiwal.
A haBiima laamu kolonyaal,
A haBiima laamu kiiBal.
A haBima laamu fetel.

A maayii a waaltaaki. A yahii e wolde ndimaagu. A hulaani maayde, lenyol jaraniima kaso e kasannka, ɗeɗɗere e ɗeeɗere.
A firtaani aadi. A jamfaaki ngenndi.
Eskeey ma Murtudo! taare ma ngenndiyaanke!
Aan dey koa dokke kadi koa jom dokke.
A mawninaani kufune, a yuufnaani becce.

Murtudo a murtinii min, waɗde min njarii tufam ngenndiyankaagal min mandilii. Min luutaama yeewtere ma hannde e ɗii calɗi lenyol ɗi tawtoyɗaa wirto ɓennaa. Wallaahi maɓe teerte, ɓe njaɓɓiroma ko ɓuri welde e jimDi: so haayyooy ma, Daas wiyi. Jiggo Tafsiiru, Mustafa Boli, Abubakri kaaliidu, Ibiraahima Kaasum Bah, Tijjaani Aaan, Yero Dooro Jallo, Bah Seydi, Kebe Muusaa, Saar Aamadu, Abdul Qudduus Bah, Sih Saydu, Teen Yuusuf mo dimmbee Murtudo arii e mon, lefol goonga piileemo. Nde yeewtere weli heɗaade. yeewtere sahodinBe, yeewtere fasniiɓe aadi. Ma haalanɓe wonde hare ina nde jokki. Won jamfiiɓe noon, won hortiiBe kadi kono won jokkuBe, won dariiBe haa jooni pooftaaki. Flam men haa jooni lewlewndu nyiifaani. Dekalem dikkiima nder leydi, wammbii hare leydi. WuumnooBe ngumtii, muumBe kay cowlii, wuumɓe laarii, Ibraa yimi. Pulaar saakiima nder leydi, Fuuta men feertii. AnyBe men tikki. Murtuɗo a woni hammadi wuro e leydi.

Maayde ko aan suusi reedu. Mate a anndaa ko mbir keelniiɗo liɓɗa, kono o folaani, o ganndo nawii raay. Sabu e ɓerɗe amen e mijjooji amen koɗɗo. Murtuɗo wirni kono haa bada o maayata. Yo Geno yurme yaafoma. yo juuɗe moyye njaɓɓoma.
Min ɓeydiima murtude waɗde Hare men ina jokki.

Kaaw Tokosel Tuure mo Jowol.
Stockholm - Nyande 13-06-2009
Jeudi 18 Juin 2009 - 16:03
Jeudi 18 Juin 2009 - 16:04
INFOS AVOMM
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte


Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
1 2 3 4 5 » ... 591